Sự Kiện Giáng Sinh An Lành

Thời gian diễn ra

 • Bắt đầu: 6h30 ngày 20/12/2020
 • Kết thúc: 6h30 ngày 15/1/2021

Nguồn gốc xuất hiện nguyên liệu

Thông qua trồng cây
Loại Nhận được
Trồng thành công 1 cây Hạt Giống 12 Cây Thông
Trồng thành công 1 cây Bát Nhã Nhỏ 12 Vật Trang Trí
Trồng thành công 1 cây Bát Nhã Lớn & Tứ Linh 12 Ngôi Sao Giáng Sinh
Thông qua hoàn thành nhiệm vụ (Tàng Kiếm & Thái Hư)
Hình thức trả nhiệm vụ Nhận được
Vượt qua ải 12 Cây Thông + 12 Vật Trang Trí +  12 Ngôi Sao Giáng Sinh

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Cây Thông

 

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Vật Trang Trí

 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Ngôi Sao Giáng Sinh
 • Nguồn gốc: Tham gia các hoạt động tính năng.
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
Chuông Giáng Sinh
 • Nguồn gốc: Bán tại Ngự Các - Thường Lạc Viên(1 kim phiếu/cái)
 • Được phép: giao dịch, bày bán, ném ra, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 

Cây Thông An Lành

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi ở NPC Cây Thông giữa các thành(Biện Kinh,Thành Đô, Tuyền Châu).
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 6h30 ngày 15/1/2021 sẽ không thể sử dụng.
 

Cây Thông Ấm Áp

 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi ở NPC Cây Thông giữa các thành(Biện Kinh,Thành Đô, Tuyền Châu).
 • Giới hạn: 1200 cái/nhân vật
 • Hạn sử dụng: sau 6h30 ngày 15/1/2021 sẽ không thể sử dụng.
Cây Thông Giáng Sinh
 • Được phép: giao dịch, bày bán, bán cửa hàng = 0 đồng, xếp chồng = 999 cái/ô.
 • Nguồn gốc: đổi ở NPC Cây Thông giữa các thành(Biện Kinh,Thành Đô, Tuyền Châu).
 • Giới hạn: 1250 cái/nhân vật
 • Điều Kiện : Phải sử dụng 1200 Cây Thông Ấm Áp Hoặc 1200 Cây Thông Anh Lành
 • Hạn sử dụng: sau 6h30 ngày 15/1/2021 sẽ không thể sử dụng.

Công thức đổi sự kiện

Công thức Nhận được
[Cây Thông]x3 + [Vật Trang Trí]x5 + [Chuông Giáng Sinh]x1 + 1.5 Vàng Cây Thông An Lành
[Cây Thông]x3 + [Vật Trang Trí]x5 + [Chuông Giáng Sinh]x1 + 1.5 Vàng Cây Thông Ấm Áp
[Ngôi Sao Giáng Sinh]x5 + [Chuông Giáng Sinh]x5 Cây Thông Giáng Sinh
Phần thưởng khi sử dụng
Loại Nhận được

Cây Thông An Lành & Cây Thông Ấm Áp

800.000 điểm kinh nghiệm và phần thưởng phụ
Cây Thông Giáng Sinh 1.500.000 điểm kinh nghiệm và vật phẩm


 

Phần thưởng khi sử dụng Cây Thông An Lành và Cây Thông Ấm Áp
Phần Thưởng
Hạt Giống Bạch Cầu Hoàn
Tam Thanh Hoàn Tu Chân Yếu Quyết
Điểm Danh Vọng Điểm Sư Môn
Phần thưởng khi sử dụng Cây Thông Giáng Sinh
Phần Thưởng
Hạt Giống Bạch Cầu Hoàn
Tam Thanh Hoàn Tu Chân Yếu Quyết
Điểm Danh Vọng Điểm Sư Môn
Lục Thần Hoàn Đại Bạch Câu Hoàn
Cường Lục Thần Hoàn Lục Thần Tiên Đơn
Cường Tam Thanh Hoàn Tam Thanh Tiên Đơn
Bát Nhã nhỏ Bát Nhã lớn
Tiểu Nhân Sâm Đại Nhân Sâm
Tu Chân Yếu Quyết Vé Tiếu Y
Sư môn lệnh thư Thần Nông đơn
Tẩy tủy đơn Tẩy tủy linh đơn
Vô ngấn thủy Tinh luyện băng thạch
 Tinh luyện băng thạch Tử kim hồng bao (trống) 
Hoàng kim hồng bao (trống) Quân Công Chương
Quân Công Đại 1-10 vàng
Băng Thạch Cổ Linh Thạch
Thiên Thạch Mảnh Thiên Thạch
Thiên Thạch Tinh Thạch Tử Quang Thạch
Tu La Mật Tịch Thiên Hà Mật Tịch
Tử Hà Mật Tịch Ngũ Hành Mật Tịch
Ngũ Quỷ Mật Tịch Chiêm Y Phổ
Tứ Linh Phổ Mật Tịch Môn Phái(0.5%)
Tàng Kiếm Thần Thạch(0,3%) Hoàng Kim Thạch(0,1%)
Phần thưởng khi sử dụng MAX sự kiện
Loại Số Lượng Phần Thưởng
Cây Thông Àn Lành  1200 cái

500.000.000 kinh nghiệm + 500 danh vọng + 1.000 sư môn

Cây Thông Ấm Áp  1200 cái

500.000.000 kinh nghiệm + 500 danh vọng + 1.000 sư môn

Cây Thông Giáng Sinh 1250 cái

800.000.000 kinh nghiệm + 3 Hoàng Kim Thạch + 1 Chiêm Y Phổ