Phần Thưởng Thăng Cấp Và Hỗ Trợ Tân Thủ

═════⚡️Hỗ trợ tân thủ⚡️════

✔️Thăng cấp 70

✔️3000 điểm danh vọng

✔️30 Lộ Thủy

✔️198 giờ Bạch Cầu Hoàn

✔️1 Tàng Kiếm 7x

✔️1 Thần Hành Bảo Điển

✔️Ngẫu nhiên ngựa 100

✔️Học max cấp toàn bộ kỹ năng (trừ 80)      

 

-------------------------------------------

 

Phần Thưởng theo cấp :

✅Cấp 71 : 1 Thiên hà mật tịch, 1 Tử hà mật tịch(Khóa)

✅Cấp 72 : 3 Bát nhã nhỏ(Khóa)

✅Cấp 73 : 1 Thiên hà mật tịch, 1 Tử hà mật tịch(Khóa)

✅Cấp 75 : 1 Bộ tử quang xanh + 6(Khóa)

✅Cấp 78 : 1 Chiêm Y Phổ(Khóa)

✅Cấp 79 : 1 Tứ Linh(Khóa)

✅Cấp 80 : 1 Bộ Sư Môn 3(Khóa)

✅Cấp 81 : 60 Mảnh Thiên Thạch(Khóa)

✅Cấp 82 : 60 Thiên Thạch(Khóa)

✅Cấp 83 : Nón Tử Quang 8x(Tùy Chọn)(Khóa)

✅Cấp 84 : Áo Tử Quang 8x(Tùy Chọn)(Khóa)

✅Cấp 85 : Quần Tử Quang 8x(Tùy Chọn)(Khóa)

✅Cấp 86 : Mật Tịch Môn Phái(45)(Khóa)

✅Cấp 88 : 2 Hoàng Kim Thạch(Khóa) + 2 Mật Tịch Môn Phái(45)(Khóa)

✅Cấp 90 : 1 Thiên Thạch Linh Thạch(Khóa)

✅Cấp 92 : 1 Định Hồn Thiên Thạch(Khóa)